چند نشانه بروز آسیب مغزی که باید جدی بگیریم

چند نشانه بروز آسیب مغزی که باید جدی بگیریم.
• نوسانات خلق و خو 
اگر فردی خوشحال و شاد هستید و به ناگاه احساس غم و اندوه در شما شکل می گیرد.
• سر دردهای غیر قابل توضیح 
سر دردها می توانند از عوارض جانبی یک آسیب مغزی تروماتیک باشند (تا 50 درصد از بیماران آن را تجربه می کنند).
• عدم تمرکز 
عدم تمرکز می تواند در اشکال مختلف رخ دهد که از فراموش کردن آدرس تا مشکل آفرین بودن فعالیت هایی که در گذشته دردسری برای شما ایجاد نمی کردند را شامل می شوند. افراد خانواده و دوستان نزدیک می توانند متوجه این تغییرات در شما شوند.
• تهوع 
تهوع، استفراغ و سرگیجه که گاهی اوقات همراه با تهوع شکل می گیرد.
• مشکلات ارتباطی 
فراموش کردن واژه ها یا از دست دادن توانایی صحبت یا نوشتن در قالب جملات کامل.
• ناشی گری 
از دست دادن هماهنگی چشم و دست، ناتوانی در باز کردن یک قفل با کلید، بستن بند کفش.، اختلال در رانندگی با خودرو یا موتورسیکلت. برخورد و به زمین انداختن مکرر اشیا.
• مشکلات بینایی 
احساسات شما می توانند به واسطه یک آسیب مغزی تروماتیک تحت تاثیر قرار بگیرند و اغلب بینایی آشکارترین قربانی محسوب می شود.