عوارض مهم تنفس دهانی

• خشکی دهان
• افزایش پوسیدگی دندان ها
• خشکی لب ها
• التهاب و بیماری های لثه به دلیل تغییر پوشش طبیعی میکروبی دهان
• بوی بد دهان
• اثر سوء روی فرم فک ها و صورت