9 راه قوی تر ماندن در زندگی

زندگی کردن همیشه در زمان خودش، سختی هایی دارد؛ اما وقتی بر چالش های آن غلبه میکنم، قویتر میشویم . چگونه؟ با  راهکارهای ساده اما تاثیرگذار که در زیر می باشد:

1- هر روز، 3 چیزی را که بابت آن سپاسگزار هستید ، یادداشت کنید .
2- هیچگاه با افراد غریبه  جر و بحث نکنید.
3- دراغلب موارد ، وقتی به موفقیتی می رسید ، آن را جشن بگیرید 
4- دست از مقایسه کردن با دیگران بردارید و روی خودتان تمرکز کنید .
5- به خودتان اجازه دهید تا آسیب پذیر باشید .
6- با دور انداختن چیزهایی که خیلی وقت است از آنها استفاده نکرده اید ، به زندگی خود سر و سامان بدهید .
7- از کلمات مثبت ، بیشتر استفاده کنید .
8- زمانی که به راستی غمگین هستید ، گریه کنید .
9- به طور منظم ، زمانی را نیز به تنها بودن ، اختصاص دهید .